search icon

Terms & Conditions

www.PROUDofficials.com เว็บไซต์และชื่อโดเมนนี้ดำเนินการและเป็นเจ้าของโดย PROUD (KI Sugar Group)
การเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ ถือเป็นการใช้บริการที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว ทาง PROUD ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง

ทรัพย์สินทางปัญญา
PROUD Sugar หรือ น้ำตาลพราว ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของ KI Sugar Group ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา ข่าวสาร รูปภาพ องค์ประกอบศิลป์ทุกรูปแบบ ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) รูปแบบ การจัดวาง ดาวน์โหลด ข้อมูลสินค้าและการบริการ ทั้งหมดถูกจดทะเบียนและเป็นเจ้าของโดย KI Sugar Group ห้ามมิให้ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย แก้ไข เผยแพร่ จัดเก็บเนื้อหาหรือเครื่องหมายการค้า เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
KI Sugar Group หรือตามที่กฎหมายอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะ KI Sugar Group

การเชื่อมโยงและบุคคลที่สาม

  1. ไม่อนุญาตให้เชื่อมโยงไม่ว่าส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ก็ตาม หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงหรือแสดงเนื้อหาของบุคคลที่สาม รวมถึงการเชื่อมโยงเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์อื่น หรือส่วนอื่นใดของบุคคลที่สาม ที่ซึ่งองค์กรหรือบุคคลอนุญาตให้กับบุคคลที่สาม เนื้อหาและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ PROUD เราจะไม่รับรอง อนุมัติ ข้อเรียกร้องหรือให้การรับประกันใด ๆ ที่เป็นส่วนของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ การบริการ ข้อมูล หรือในส่วนของเจ้า ผู้ดำเนินการ หรือกิจกรรมของบุคคลที่สาม หากคุณใช้ข้อมูลเว็บไซต์หรือส่วนใด ๆ ของบุคคลที่สาม คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงหรือค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  3. เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดที่เกิดจากเนื้อหาอื่นใด ที่บุคคลอื่นกระทำการเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ ในทุกช่องทางที่เผยแพร่ ที่เป็นส่วนที่นอกเหนือจาก PROUD และไม่รับรองความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำกล่าวใด ๆ โดยบุคคลอื่น

เงื่อนไขและข้อห้ามปฏิบัติในการใช้บริการ
1. ใช้เว็บไซต์ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนด
2. แทรกแซง ทำลาย สร้างเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์
3. ใช้เว็บไซต์ในการก่อกวน รุกราน คุกคาม ข่มขู่ ติดตามหรืออื่น ๆ
4. การเผยแพร่ในทุกรูปแบบ อัปโหลด โพสต์ หรืออื่น ๆ ที่เป็นในทางที่ไม่ถูกต้อง

4.1 ไม่ได้เป็นงานต้นฉบับของคุณ หรืออาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของชิ้นงาน หรือสิทธิอื่น ๆ
4.2 ห้ามเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น นอกจากได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้น
4.3 ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่ซ้ำซ้อนเป็นจำนวนมาก ไม่มีจุดประสงค์และไม่จำเป็น เพื่อให้เกิดความเสียหายในทางใด ๆ
4.4 ห้ามเผยแพร่เนื้อหากฎหมาย วิทยาศาสตร์และการแพทย์ การเงิน ข้อคิดเห็นทางวิชาชีพ ข้อความหรือเนื้อหาอื่นใด ที่ทำให้ผู้ให้บริการได้รับความเสื่อมเสียในทุกรูปแบบ ทุกช่องทาง
4.5 คุณรู้หรือสงสัย หรือคาดว่าจะรู้หรือสงสัยว่ามีความผิด หลอกลวง หรือเป็นเท็จ
4.6 เป็น หรือคาดว่าจะเป็นการหมิ่นประมาท ล่วงละเมิด หยาบคาย ข่มขู่ เหยียดหยาม อนาจาร ก้าวร้าว ดูหมิ่น หรืออื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรง ความเกลียดชัง ข้อพิพาท หรือดูหมิ่นผู้อื่นทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ

5. ผู้ฝ่าฝืนตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและค่าดำเนินการทางกฎหมาย อาจเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ PROUD และผู้เสียหายฝ่ายอื่น ๆ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา ผู้ผลิต ผู้ออกใบอนุญาต หรือส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ PROUD ในส่วนที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย เสียหาย เดือดร้อน เหตุการณ์ที่ไม่ดี ความไม่เหมาะสมหรือความผิดใด ๆ จากการฝ่าฝืน ปฏิบัติโดยมิชอบ หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ และอาจมีความผิดทางกฎหมาย

หากพบการกระทำที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้ให้บริการ

ข้อสงวนสิทธิ์

  1. PROUD พยายามทำให้แน่ใจว่าข้อมูล รายละเอียด คำอธิบายที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง หากพบความผิดพลาดทางเทคนิคหรือส่วนหนึ่งส่วนใด เราจะดำเนินการแก้ไขทันที ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. PROUD สงวนสิทธิ์ในการยับยั้งหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ รวมถึงมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาและการเผยแพร่ใด ๆ ที่ได้กระทำบนเว็บไซต์ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราอาจมีความเสี่ยงทางซอฟต์แวร์หรือการแพร่กระจายไวรัสใด ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือการเชื่อมต่อจากภายนอกกับเว็บไซต์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เราจะได้รับการยกเว้นตามขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไขการรับประกัน และสิทธิในการเรียกร้องทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางนัยยะ

บัญชีของคุณ
หากคุณใช้บริการของ PROUD คุณมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้บริการ

  1. นโยบายความเป็นส่วนตัวตั้งขึ้นเพื่อกำหนดการจัดการข้อมูลของคุณ สามารถอ่านได้ที่หน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว
  2. นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้บริการจาก PROUD เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินงานของเรา การเข้าถึงและใช้บริการเว็บไซต์นี้หมายถึงคุณเห็นด้วยกับนโยบายของเรา

ขอบเขตกฎหมาย
เงื่อนไขการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

การติดต่อ
หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการแนะนำ กรุณาติดต่อที่ PROUD.info@kisugargroup.com หรือโทร. +66 2226 5481-8 #239