search icon

ProTerra

สมาชิกรายแรกของอุตสาหกรรมน้ำตาลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากระบบ ProTerra ประเทศเนเธอร์แลนด์

“PROUD by KI Sugar Group ผู้ผลิตน้ำตาลของคนไทยรายแรกในเอเชีย-แปซิฟิก ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากระบบ ProTerra ประเทศเนเธอร์แลนด์”

เรามีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลผลิตจากอ้อยให้มีคุณภาพมาตรฐาน จึงได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมประกอบกับความเชี่ยวชาญที่มีมานาน คิดค้นพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังสนับสนุนเกษตรกรและชุมชนให้มีงานและคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมโดยรอบไม่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม และพนักงานมีความสุขในการทำงาน องค์กรก็สามารถที่จะพัฒนาไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค

ProTerra Standard

ระบบมาตรฐานสากลที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม ที่ผ่านขั้นตอนการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว และนำไปแปรรูป โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความรู้เกษตรกรรม เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้กลับสู่ครัวเรือน เกิดเป็นความยั่งยืนร่วมกันของผู้ผลิต ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

ProTerra Certificate Number
2458973 EU1649-01