search icon

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

เป็นน้ำตาลทรายที่ได้จากการนำเอาน้ำตาลทรายดิบมาผ่านกระบวนการ เพื่อสกัดเอาสิ่งเจือปนในน้ำตาลทรายดิบออก โดยกระบวนการดังกล่าวจะคล้ายกับ การทำน้ำตาลทรายขาว ทำให้น้ำตาลมีความบริสุทธิ์มากขึ้นกว่าน้ำตาลทรายขาว

Texture

ลักษณะของเม็ดน้ำตาลเป็นสีขาวใส น้ำตาลประเภทนี้เป็นน้ำตาลที่นิยมใช้ในครัวเรือน หรือในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำตาลที่มีความบริสุทธิ์มาก เช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม และอุตสาหกรรมยา

Buy now

Shopee Lazada
กลับไปหน้าสินค้า
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

ICUMSA 21