search icon

น้ำตาลทรายขาว

เป็นน้ำตาลทรายที่ได้จากการนำเอาน้ำตาลทรายดิบมาผ่านกระบวนการ เพื่อสกัดเอาสิ่งเจือปนในน้ำตาลทรายดิบออก โดยกระบวนการดังกล่าวจะทำให้น้ำตาลมีความบริสุทธิ์มากขึ้น

Texture

ลักษณะของเม็ดน้ำตาลมีสีขาวถึงเหลืองอ่อน โดยทั่วไปเป็นน้ำตาลทรายที่ประชาชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

Buy now

Shopee Lazada
กลับไปหน้าสินค้า
น้ำตาลทรายขาว

น้ำตาลทรายขาว

ICUMSA 46