search icon

น้ำตาลทรายนวลทอง

เป็นน้ำตาลทรายดิบที่ผ่านกระบวนการสกัด เอาสิ่งเจือปนออก ทำให้มีความบริสุทธิ์สูงกว่าน้ำตาลทรายดิบ

Texture

สีของน้ำตาลเป็นสีเหลืองแกมน้ำตาล มีกลิ่นหอมจากอ้อยธรรมชาติ

Buy now

Shopee Lazada
กลับไปหน้าสินค้า
น้ำตาลทรายนวลทอง

น้ำตาลทรายนวลทอง

ICUMSA 1500