search icon

Product Responsibility

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

กระบวนการเชิงป้องกัน

การเพาะปลูก

เรามีการส่งเสริมและให้ความรู้กับชาวไร่ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์การเพาะปลูก การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย-ยา ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยสู่โรงงาน เพื่อให้อ้อยจากการส่งเสริมของเรามีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง 

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ของน้ำตาลเรา มาจากผู้ผลิตที่มีการจัดทำระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ของเรามีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000

การบรรจุ

เราได้ลงทุนพัฒนา Packing Station ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น บรรจุกระสอบ 1 กิโลกรัม 25 กิโลกรัม 50 กิโลกรัม และ 1,000 กิโลกรัม (1 ตัน) รวมไปถึงบรรจุตู้ container 25,000 กิโลกรัม อีกทั้งน้ำตาลทรายขาวของเราทุกเม็ดจะผ่านการควบคุมด้วยกรรมวิธีของระบบคอนดิชันนิง ไซโล (Conditioning Silo) ก่อนทำการบรรจุ เพื่อลดปัญหาการเกาะตัวเป็นก้อนของน้ำตาล และเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในเรื่องของคุณภาพน้ำตาลตามมาตรฐานปราศจากสิ่งปนเปื้อน

 

กระบวนการเชิงรับ

การตรวจสอบติดตามผล

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และสามารถรับทราบความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เราจึงเปิดรับคำแนะนำและข้อเสนอของลูกค้า นำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบกลับที่มาของสินค้า

เพื่อเป็นแสดงความการรับผิดชอบสูงสุดต่อผลิตภัณฑ์ของเรา หากลูกค้าพบข้อขัดข้องหรือสิ่งที่อาจสร้างความไม่พึงพอใจจากผลิตภัณฑ์ของเรา เรายินดีรับคำแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ทาง E-mail: PROUD.info@kisugargroup.com

photo-res.png