search icon

Bonsucro

“เราใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตอ้อยและน้ำตาล ตั้งแต่การปลูกอ้อยที่ดี นำอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตจนได้เป็นน้ำตาลที่มีคุณภาพ โดยส่งเสริมการปลูกอ้อยของเกษตรกรเพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยอย่างต่อเนื่อง มีรายได้กลับสู่ชุมชน และลดขั้นตอนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เราได้รับการรับรองมาตรฐาน BONSUCRO จากการที่เป็นผู้ผลิตอ้อยและน้ำตาลที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของสังคมและเศรษฐกิจ”

BONSUCRO Standard

เป็นการร่วมมือกันของกลุ่มนักวิชาการ ชาวไร่อ้อย และภาคเอกชน เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตอ้อยที่ดีและมีความยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน คือด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบที่ดิน ระยะก่อนปลูกอ้อย ช่วงเริ่มปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การผลิตและแปรรูปในโรงงาน จนไปสู่การค้าขายที่เป็นธรรมของผู้ซื้อและผู้ขาย เกิดเป็นความยั่งยืนในอุตสาหกรรม

รางวัลดังกล่าวผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน อาทิ ประธานกรรมการและกรรมการของ Bonsucro โรงงานน้ำตาล ตัวแทนเกษตรกร องค์กรอิสระทางสังคม และตัวแทนผู้ประกอบการ

 

BONSUCRO Number
Certification SUI005
Membership TH0004 TH0014